100% Veilig
Altijd up-to-date
100% Gratis

Privacy

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden verzameld door Onlinemarketingvacatures.nl met de bedoeling de dienstverlening van genoemde website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van de website.

De in te vullen velden zijn strikt noodzakelijk om de aanvragen in behandeling te kunnen nemen.

Gebruiker garandeert dat de aan Onlinemarketingvacatures.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat hij aansprakelijk is voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

Verzending van persoonsgegevens via elektronische formulieren op de website of, in voorkomend geval, via e-mails, houdt in dat de verzender zijn uitdrukkelijke toestemming geeft voor de geautomatiseerde behandeling van de verzonden gegevens. Tevens geeft hij toestemming voor elektronische verzending van berichten met informatie betreffende initiatieven van Onlinemarketingvacatures.nl.

Indien gebruiker een cv uploadt, via de website solliciteert of op andere wijze gebruikmaakt van de diensten van Onlinemarktingacatures.nl, geeft deze toestemming voor het gebruik van de ingevulde persoonlijke gegevens volgens de in dit privacybeleid en in de algemene voorwaarden uiteengezette bepalingen.

Indien gebruiker solliciteert via Onlinemarketingvacatures.nl, geeft deze hiermee toestemming de ingevulde gegevens te verstrekken aan de houder van de vacature.

Indien gebruiker zijn/haar curriculum vitae uploadt, geeft hij/zij Onlinemarketingvacatures.nl hiermee toestemming dit cv onder de aandacht te brengen van werkgevers en/of recruiters.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft iedere burger recht op inzage in de eigen gegevens die bekend zijn bij een organisatie. Gebruikers die inzage wensen in de van hen bekende persoonlijke gegevens, wordt verzocht Onlinemarktingvacatures.nl een aangetekend schrijven te versturen naar het bovenaan in deze voorwaarden vermelde postadres. Verzoeken zullen slechts worden ingewilligd wanneer deze voorzien zijn van een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs), omwille van de vaststelling van de identiteit van de aanvrager. Onlinemarketingvacatures.nl behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen een vergoeding in rekening te brengen, die nooit hoger zal zijn dan wettelijk is toegestaan.

De behandeling van persoonsgegevens en elektronische verzending van berichten door Onlinemarketingvacatures.nl gebeurt conform de toepasselijke Nederlandse regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en diensten in de informatiemaatschappij en de wetgeving op het gebied van e-commerce.

Onlinemarketingvacatures.nl behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen en aan toekomstige ontwikkelingen binnen Onlinemarktingvacatures.nl of wetgeving en/of rechtspraak aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.