100% Veilig
Altijd up-to-date
100% Gratis

Algemene voorwaarden

 1. Definities

 • Gebruiker: Bezoeker van de website Onlinemarketingvacatures.nl (hierna tevens te noemen: ‘de website’);
 • Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website zijn geplaatst;
 • Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan Onlinemarketingvacatures.nl worden aangeboden (waarnaar Onlinemarketingvacatures.nl doorverwijst).

2. Identiteit

Onlinemarketingvacatures.nl is een website van REBEL Internet B.V.
Adres:
REBEL Internet B.V.
Herengracht 514 1017 CC Amsterdam
KVK: 57817529
BTW: NL 818785974

3. Toepasselijkheid

3.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk van gebruik van de website door gebruiker.

3.2 – De tekst van deze algemene voorwaarden is door gebruiker te raadplegen middels de website. Onlinemarketingvacatures.nl wijst erop dat de algemene voorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. Het verdient derhalve aanbeveling de algemene voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account.

4. Diensten

4.1 – Het vrijblijvend raadplegen van vacatures via de website is een van de primaire diensten die Onlinemarketingvacatures.nl de gebruiker aanbiedt. Via de website verkrijgen werkzoekenden rechtstreeks en kosteloos toegang tot het complete vacature-aanbod op onlinemarketingvacatures.nl.

4.2. – Via Onlinemarketingvacatures.nl kan rechtstreeks gereageerd worden de aangeboden directe vacatures. onlinemarketingvacatures.nl behoudt zich het recht voor gegevens van gebruiker aan te wenden in het kader van onder meer optimalisatie van het zoekproces (zie verder: Privacybeleid).

4.3 – Via de website kan gebruiker (in geval van indirecte vacatures) worden doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. Onlinemarketingvacatures.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.4 – Onlinemarketingvacatures.nl biedt gebruiker de mogelijkheid diens curriculum vitae te uploaden, teneinde dit onder de aandacht van potentiële werkgevers en/of recruiters te brengen. Onlinemarketingvacatures.nl behoudt zich het recht voor gegevens van gebruiker aan te wenden in het kader van onder meer optimalisatie van het zoekproces (zie verder: Privacybeleid).

4.5 – De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie Onlinemarketingvacatures.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. Onlinemarketingvacatures.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles.

4.6 – Onlinemarketingvacatures.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.7 – Onlinemarketingvacatures.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van Onlinemarketingvacatures.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1 – Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige Algemene Voorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 – Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 – Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 – Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

5.5 – Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met Onlinemarketingvacatures.nl BV. Contactinformatie is te vinden in de algemene voorwaarden.

5.6 – Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 – Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken bij gebruik van de website;
 • Spam of andere ongewenste (commerciële) e-mailberichten te genereren die in strijd zijn met antispamwetgeving, of het gebruik hiervan te bevorderen;
 • Zich uit te geven voor andere of niet-bestaande personen, of om een valse account aan te maken met andere doelen dan deze waarvoor de website is bedoeld (zie onder artikel 4, ‘Diensten’);
 • De eigen identiteit en/of de herkomst van (e-mail)berichten te verhullen;
 • Contactgegevens te verzamelen middels ‘data mining’ of andere methodes;
 • Contact op te nemen met andere gebruikers van Onlinemarketingvacatures.nl op basis van via de website verkregen contactgegevens;
 • Contactgegevens of andere gebruikersdata te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van betrokkenen;
 • Inhoud te verspreiden, uploaden of verzenden die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of dat kan zijn;
 • Illegale activiteiten aan te moedingen of te bevorderen op welke wijze dan ook;
 • Informatie of intellectueel eigendom van een ander te verzenden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van de eigenaar of licentiegever (zie verder: Intellectuele eigendomsrechten);
 • Het normaal gebruik van de website door anderen op welke manier dan ook te belemmeren;
 • Meerdere accounts aan te maken zonder toestemming vooraf van Onlinemarketingvacatures.nl.

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 – Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 – Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

6. Aansprakelijkheid en garanties

6.1 – Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt Onlinemarketingvacatures.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

6.2 – Onlinemarketingvacatures.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

6.3 – Onlinemarketingvacatures.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

6.4 – Tevens sluit Onlinemarketingvacatures.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

6.5 – Onlinemarketingvacatures.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

 • Handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van dienstverlening door derden via de website;
 • Onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de informatie die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze website worden aangeboden.

7. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.